leetcode刷题1:两数之和

给定一个整数数组 nums 和一个整数目标值 target,请你在该数组中找出和为目标值 target  的那两个整数,并返回它们的数组下标。

你可以假设每种输入只会对应一个答案。但是,数组中同一个元素在答案里不能重复出现。
你可以按任意顺序返回答案。
示例 1:
输入:nums = [2,7,11,15], target = 9
输出:[0,1]
解释:因为 nums[0] + nums[1] == 9 ,返回 [0, 1] 。
示例 2:

输入:nums = [3,2,4], target = 6
输出:[1,2]
示例 3:

输入:nums = [3,3], target = 6
输出:[0,1]

Python解法

解法一

class Solution(object):
  def twoSum(self, nums, target):
    """
    :type nums: List[int]
    :type target: int
    :rtype: List[int]
    """
    dic = {}
    for i, num in enumerate(nums):
      print(f"{i}:{num}")
      if target - num in dic:
        return [dic[target - num], i]
      dic[num] = i

解法二

class Solution(object):
  def twoSum(self, nums, target):
    """
    :type nums: List[int]
    :type target: int
    :rtype: List[int]
    """
    for i in range(len(nums)):
      for j in range(i+1,len(nums)):
        if nums[i] + nums[j] == target:
          return i,j

java解法

class Solution {
  public int[] twoSum(int[] nums, int target) {
    Map<Integer, Integer> map = new HashMap<>();
    for (int i = 0; i< nums.length; i++){
      int complement = target - nums[i];
      if (map.containsKey(complement)){
        return new int[]{map.get(complement), i};
      }
      map.put(nums[i], i);
    }
    return new int[]{};
  }

}
© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0
分享
评论 抢沙发
程序员吾非同的头像-程序员知识精选

昵称

取消
昵称表情代码图片